Inleiding en samenvatting


Sinds week 42 van dit jaar doet zich oversterfte voor die slechts voor een derde verklaard wordt door toegenomen Covid-19 sterfte. De leeftijdsklassen van 0-65 jaar en vooral 65-80 jaar vertonen sinds het laatste half jaar oversterfte die niet veroorzaakt wordt door Covid-19. De vraag is of die oversterfte samenhangt met vaccinatie.

Vaccinatie kan korte termijn en lange termijn effecten hebben. Korte termijn effecten, zoals myocarditis en bloedklontering, vinden plaats binnen enkele weken na vaccinatie. Deze effecten worden veroorzaakt door endotheel-ontsteking en T-cel infiltratie van de hartspier die ook op langere termijn kunnen aanhouden. Lange termijn effecten kunnen het gevolg zijn van een secundaire immuunrespons. Daarbij kunnen nieuwe antistoffen (anti-idiotype antistoffen) worden gevormd gericht tegen de vaccin-opgewekte antistoffen. Die anti-idiotype antistoffen zouden zich kunnen binden aan dezelfde celreceptoren als waaraan het virus bindt (ACE-2 receptoren) en deze receptoren blokkeren. Daarmee worden ook andere normale functies van deze receptor geblokkeerd, zoals bescherming tegen cardiovasculaire ziekten (zie bronnen aan het eind van dit artikel).

In deze studie toon ik de overlijdens als gevolg van SARS-CoV-2 en als gevolg van andere doodsoorzaken bij drie leeftijdsklassen. Een mogelijk argument voor korte of lange termijn effecten van vaccinatie is of er oversterfte heeft plaatsgevonden. De voorlopige analyse toont dat korte termijn en lange termijn effecten op mortaliteit mogelijk een rol spelen bij 65-80 jarigen. Lange termijn effecten op mortaliteit spelen mogelijk een rol bij 80-plussers sinds week 42. De 0-65 jarigen tonen eveneens oversterfte met indicaties voor zowel korte als lange termijn effecten van vaccinatie, met name voor de 60-plussers.
Figuur 1. Totaal aantal overledenen per leeftijdsklasse per week, opgedeeld in Covid-19 sterfte en overige sterfte. De verwachte sterfte per leeftijdsklasse is gebaseerd op de gemiddelde sterfte 2012 t/m 2019, gecorrigeerd voor bevolkingsgroei, bevolkingsopbouw en vergrijzing. De week en het aantal 1e (of 2e) vaccinaties (bron) is aangegeven in groen. Zie mijn vorigeartikel voor de mogelijke verklaring van overige sterfte tijdens de 1e Covid-19 golf.


In de leeftijdsklasse 80 jaar en ouder heeft vaccinatie niet geleid tot oversterfte op de korte of middellange termijn. De ondersterfte na de 3e Covid-19 golf is een normaal patroon na oversterfte als gevolg van een virusinfectie waarbij de zwakkeren wat eerder zijn gestorven. Pas vanaf week 42 in 2021 treedt er weer oversterfte op en die wordt maar voor een derde deel verklaard door toegenomen Covid-19 sterfte. De resterende oversterfte zou een indicatie kunnen zijn van een lange termijn effect van vaccinatie.

In de leeftijdsklasse 65-80 jaar loopt de oversterfte van week 11 t/m 21 synchroon met de vaccinatie-golf. Die oversterfte wordt deels veroorzaakt door een iets verhoogde Covid-19 sterfte van week 12 t/m 18 (ten opzichte van de voorgaande weken). De toename van overige sterfte in de vaccinatieperiode is wel een argument voor een korte termijn effect van vaccinatie. Een tegenargument tegen een korte termijn vaccinatie-effect is dat als meer mensen zijn gevaccineerd er kennelijk niet een evenredige toename is van overige sterfte ("dosis-respons effect"). De aanwijzingen voor een lange termijn effect in deze leeftijdsgroep lijken overtuigender gezien de toename van overige sterfte sinds week 28. Deze sterftetoename is opvallend en de oorzaken zijn tot dusverre onbekend.

In de leeftijdsklasse 0-65 jaar is er sinds week 13 oversterfte welke zich tot de laatste beschikbare gegevens (week 48) voortzet met een toename sinds week 30. Gezien de leeftijdsverschillen in deze leeftijdsklasse (en gezien de effecten in de aangrenzende leeftijdsklasse 65-80 jaar) is het van belang de oversterfte in dit perspectief te bezien. De ouderen in deze leeftijdsklasse (met name 60+) zijn namelijk eerder gevaccineerd dan de jongeren. Bij de start van de vaccinaties is er vanaf week 13, evenals in leeftijdsklasse 65-80 jaar, oversterfte in de overige doodsoorzaken. De toename van het aantal vaccinaties t/m week 20 gaat gepaard met toenemende oversterfte. Aangezien het vooral 60-plussers zijn die vanaf week 2 t/m week 20 zijn gevaccineerd is deze oversterfte een argument voor een korte termijn effect van vaccinatie. Als er in de latere weken meer jongeren worden gevaccineerd neemt de oversterfte niet verder toe. Kennelijk zijn jongeren minder vatbaar, althans wat sterfte als gevolg van vaccinatie betreft. Wat het lange termijn effect betreft sinds week 30: er is duidelijk niet-Covid-19 gerelateerde oversterfte. Dat is een argument voor een lange termijn effect van vaccinatie op mortaliteit.

In een volgend artikel ga ik verder in op de bijdragen van de diverse leeftijdsgroepen binnen deze leeftijdsklasse van 0-65 jaar.


Literatuur:

bron1, bron2, bron3, bron4


#